1980

VL?VL@VLAVLBVLCVLDVLEVLFVLGVLHVLIVLJVLKVLLVLMVLNVLOVLPVLQVLRVLSVLTVLUVLVVLWVLXVLYVLZVL[VL\VL]VL^VL_VL`VLaVLbVLcVLdVLeVLfVLgVLhVLiVLjVLkVLlVLmVLnVLoVLpVLqVLrVLsVLtVLuVLvVLwVLxVLyVLzVL{VL|VL}VL~VLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLWLWLWLWLWLWLWLWLWL WL WL WL WL WLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWL WL!WL"WL#WL$WL%WL&WL'WL(WL)WL*WL+WL,WL-WL.WL/WL0WL1WL2WL3WL4WL5WL6WL7WL8WL9WL:WL;WLWL?WL@WLAWLBWLCWLDWLEWLFWLGWLHWLIWLJWLKWLLWLMWLNWLOWLPWLQWLRWLSWLTWLUWLVWLWWLXWLYWLZWL[WL\WL]WL^WL_WL`WLaWLbWLcWLdWLeWLfWLgWLhWLiWLjWLkWLlWLmWLnWLoWLpWLqWLrWLsWLtWLuWLvWLwWLxWLyWLzWL{WL|WL}WL~WLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLXLXLPYLQYLRYLSYLTYLUYLVYLWYLXYLYYLZYL[YL\YL]YL^YL_YL`YLaYLbYLcYLdYLeYLfYLgYLhYLiYLjYLkYLlYLmYLnYLoYLpYLqYLrYLsYLtYLuYLvYLwYLxYLyYLzYL{YL|YL}YL~YLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLYLZLZLZLZLZLZLZLZLZL ZL ZL ZL ZL ZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZL ZL!ZL"ZL#ZL$ZL%ZL&ZL'ZL(ZL)ZL*ZL+ZL,ZL-ZL.ZL/ZL0ZL1ZL2ZL3ZL4ZL5ZL6ZL7ZL8ZL9ZL:ZL;ZLZL?ZL@ZLAZLBZLCZLDZLEZLFZLGZLHZLIZLJZLKZLLZLMZLNZLOZLPZLQZLRZLSZLTZLUZLVZLWZLXZLYZLZZL[ZL\ZL]ZL^ZL_ZL`ZLaZLbZLcZLdZLeZLfZLgZLhZLiZLjZLkZLlZLmZLnZLoZLpZLqZLrZLsZLtZLuZLvZLwZLxZLyZLzZL{ZL|ZL}ZL~ZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZLZL[L[L[L[L[L[L[L[L[L [L [L [L [L [L[L[L[L[L[L[L[L[L[L[L[L[L[L\L\L\L\L\L\L\L\L\L\L\L\L\L\L\L\L \L!\L"\L#\L$\L%\L&\L'\L(\L)\L*\L+\L,\L-\L.\L/\L0\L1\L2\L3\L4\L5\L6\L7\L8\L9\L:\L;\L<\L=\L>\L?\L@\LA\LB\LC\LD\LE\LF\LG\LH\LI\LJ\LK\LL\LM\LN\LO\LP\LQ\LR\LS\L" lang="ar-sy">

 
               

 

. 1955. .

1915 . , . , 1919 ,   .

. . . (e=mc ( Ͽ

1921 . 1926 .

, . 1929 . .

, . 1931 " " . 18 1955 , , , , .

, ,   , . . , . , . . . , , , , " . " , .

, , , , ,

, , ,    , ,

" " , " " . , , .

" " , , " " . .

10 32 ,   . á , .

, , á " " ,